Page 12 - JokaDeliciousMeatCollection2020
P. 12

Wegwijs in The Joka Collection


               De Joka Collection is handig onderverdeeld in twee belangrijke groepen:
               Belgisch en Europese import.


               In de rubriek België kan ieder merk (met  We gaan zelfs nog verder door ook steeds de
               soms een eigen varkensras) individueel te- regio te vermelden.
               rug gevonden worden. Bij Europese import  Bij elk product vind je ook de volgende al-
               is dat per productgroep.         lergeneninformatie terug; lactose, allerge-
                                   nen- en glutenvrij.
               Handig is het vlaggetje bij elk product dat
               naar het herkomstland verwijst. Indien het  Belangrijk om weten is dat alle producten
               land van herkomst verschillend is, wordt  in The Joka Collection enkel en alleen door
               het land van de bereidingswijze gekozen.  Joka verdeeld worden, dit in de volledige
               Zo kan gemakkelijk een selectie gemaakt  Benelux. Zo zijn Joka-klanten op hun beurt
               worden om bijvoorbeeld een landenthema  steeds exclusief in eigen regio. Het verschil
               uit te werken.              maken met de concurrent doet een Joka-
                                   klant niet door het volgen van de markt,
                                   maar door samen met Joka deze steeds een
                                   stap voor te zijn.


               Guide de la Collection Joka


               La Collection Joka est subdivisée en deux grands groupes :
               Belgique et importations européennes.


               Dans la rubrique Belgique, vous pouvez  Nous allons même encore plus loin en
               retrouver chaque marque (avec parfois une  mentionnant systématiquement la région.
               propre race de porc) individuellement. La
               catégorie importations européennes re- Pour chaque produit, vous retrouvez éga-
               prend chaque groupe de produits.     lement les informations suivantes concer-
                                   nant les allergènes ; lactose, sans allergènes
               Le petit drapeau à côté de chaque produit  et sans gluten.
               indique le pays d’origine. Si le pays
               d’origine est différent, on choisit le pays de  Notez que tous les produits de la collec-
               la recette. Il est ainsi possible de procéder  tion Joka sont uniquement distribués par
               facilement à une sélection, par exemple,  Joka, et ce dans l’ensemble du Benelux. Par
               pour développer un thème par pays.    conséquent, les clients Joka jouissent à leur
                                   tour de l’exclusivité dans leur région. Un
                                   client Joka ne se distingue pas de la con-
                                   currence en suivant le marché, mais plutôt
                                   en ayant toujours une longueur d’avance
                                   sur ce dernier, et ce grâce à Joka.               Er is ook een afzonderlijke catalogus voor /
               Nous proposons également un catalogue distinct pour


                   BIO-charcuterie / La charcuterie BIO
                   bulk & voorgesneden / vrac & prédécoupé
                   Voorgesneden charcuterie / Charcuterie prédécoupée

                   consumenten of grootverpakking / consommateurs ou grand conditionnement

                   Epicerie fine gamma / Gamme épicerie fine
                   kleine- en grootverpakking / petit et grand conditionnement


     10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17